КОНТАКТ ИНФО
 


Република Македонија                           
Прилеп 7500
е-mail: zrakpp@yahoo.com

Телефон: (389) 48 415-707
Мобилен: (389) 75 208-579
Мобилен: (389) 75 303-836
Фах:         (389) 48 414-525       

             

                                                               

БИЛТЕН
ВРЕМЕ