solar keymark

 

Техничките податоци од испитувањето се прикачени тука: